dimarts, de juny 22, 2010

"MIREM A TRAVÉS DE LES ESQUERDES"


Crisi, guerres, fam, milions de refugiats i desplaçats, canvi climàtic, destrucció de boscos i rius, massificació, corrupció... Tot això és on, ara mateix, el món es troba immers. Tenim nosaltres alguna responsabilitat?. ¿Hem pensat, ni que sigui per un moment, si podem fer quelcom per a variar aquest rumb funest?. ¿Ens fa, la nostra comoditat, tancar els ulls i mirar a un altra costat?. Hem de començar a "mirar a través de les esquerdes" i preguntar-nos en què podem ajudar, què podem fer nosaltres en favor de la terra...

Si no és així, què deixarem als nostres fills?

"No heretem aquesta terra dels nostres avantpassats, la prenem prestada per als nostres fills." dita SiouxNine Inch Nails - Right Where It Belongs

See the animal in his cage that you built

Are you sure what side you're on?
Better not look him too closely in the eye
Are you sure what side of
the glass you are on?
See the safety of the life you have built
Everything where it belongs
Feel the hollowness inside of your heart
And it's all
Right where it belongs

What if everything around you
Isn't quite as it seems?
What if all the world you think you know
Is an elaborate dream?
And if you look at your reflection
Is it all you want it to be?
What if you could look right
through the cracks?
Would you find yourself
Find yourself afraid to see?

What if all the world's inside of your head
Just creations of your own?
Your devils and your gods
All the living and the dead
And you're really all alone?
You can live in this illusion
You can choose to believe
You keep looking but you can't find the woods
While you're hiding in the trees

What if everything around you
Isn't quite as it seems?
What if all the world you used to know
Is an elaborate dream?
And if you look at your reflection
Is it all you want it to be?
What if you could look right
through the cracks
Would you find yourself
Find yourself afraid to see?


Nine Inch Nails - Right where it belongs (Just on pertany)

Mira l'animal en la seva gàbia que tu vas construir
Estàs segur del costat en què et trobes?
Millor no mirar-lo massa a prop als ulls
¿Estàs segur de la part
del vidre en què et trobes?
Mira la seguretat de la vida que has construït
Tot a on li pertany
Sent la plenitud dins del teu cor
¿I tot està…
adequadament on pertany.

Què passa si tot el que t'envolta
No és com sembla?
¿Què passa si tothom que creus que coneixes
És un elaborat somni?
I si mires el teu reflex?
És tot el que voldries que fos?
¿Què passaria si poguessis mirar
a través de les esquerdes?
¿Podries trobar-te a tu mateix…
trobar-te a tu mateix espantat de veure?

Què passa si tothom està dins del teu cap
Només creacions pròpies?
Els teus dimonis i els teus déus
Tota la vida i la mort
I estàs real i totalment sol?
Pots viure en aquesta il·lusió,
Pots triar creure.
Segueixes buscant, però no pots trobar el bosc,
Mentre estàs amagat entre els arbres.

¿Què passa si tot el que t'envolta
No és com sembla?
¿Què passa si tothom que creus que coneixes
És un elaborat somni?
I si mires el teu reflex?
És tot el que voldries que fos?
¿Què passaria si poguessis mirar
a través de les esquerdes?
¿Podries trobar-te a tu mateix…
trobar-te a tu mateix espantat de veure?

un bri d'esperança